Opłata produktowa

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Opłata produktowa

Obowiązek naliczania opłaty produktowej dotyczy:

 • wprowadzających na terytorium kraju (zarówno wytwarzających jak i importujących) produkty
  w opakowaniach (jednostkowych, transportowych
  i zbiorczych) - z tworzyw sztucznych, z aluminium,
  ze stali w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury,
  z drewna (od 1 stycznia 2008 r.), ze szkła gospodarczego poza ampułkami, opakowań z materiałów naturalnych np. drewna i tekstyliów
  (do 31 grudnia 2007 r.);
 • wprowadzających na terytorium kraju: akumulatory niklowo – kadmowe oraz inne akumulatory (do 31 grudnia 2009 r.), ogniwa bez ich części (do 31 grudnia 2009 r.), baterie bez ich części (do 31 grudnia 2009 r.), oleje smarowe, lampy wyładowcze z wyłączeniem świetlówek kompaktowych (do 31 grudnia 2007 r.) oraz opony;
 • pakujących produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzających je na rynek krajowy;
 • niebędących wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu (znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 3) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą);
 • prowadzących jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedających produkty tam pakowane;
 • prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedających produkty w tych jednostkach pakowane;
 • wprowadzających na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w punkcie 2.
[Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.)]

Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, o których mowa powyżej, jest zobowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
[Art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej]

Sposób realizacji obowiązków

 • samodzielne realizowanie obowiązku i wnoszenie opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu;
 • podpisanie umowy z organizacją odzysku, która realizuje obowiązki w imieniu przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność karna

Nieterminowe uiszczenie opłat produktowych lub uiszczenie ich w wysokości niższej od kwoty należnej naliczane są odsetki za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa – opłaty są zobowiązaniem podatkowym i podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz złożeniu sprawozdań do 5 lat wstecz.

[Art. 18 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.)]

Częstotliwość i data składania sprawozdania OŚ-OP1

Sprawozdanie OŚ-OP1 składa się do Urzędu Marszałkowskiego raz w roku. Termin zapłacenia wyliczonej opłaty w przypadku niewywiązania się z obowiązków upływa 31 marca. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty produktowej (opłata nie przekraczająca 50 zł) nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań.

Opłaty związane ze złożeniem sprawozdania OŚ-OP1

Opłatę produktową uiszcza podmiot, jeżeli naliczona opłata przekracza rocznie 50 zł. Za przyjęcie sprawozdania OŚ-OP1 nie pobiera się opłaty. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań.


Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej .
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.