Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów

Prowadzenie zbierania i transportu odpadów wymaga uzyskania wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania i transportu odpadów dla odpadów wymienionych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy
i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
(Dz.U z 2004 r., nr 16, poz. 154 z późn. zm).

Rejestr dotyczy zbierania odpadów w niżej wymienionych jednostkach:

 • placówki handlowe prowadzące sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie rodzaju odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 23, poz. 136);
 • punkty serwisowe wykonujące naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych);
 • placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe, siedziby urzędów i instytucji (baterie i akumulatory z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych).
[Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz art. 203 ustawy z dnia 14 grudnia 2013r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21.)]

Odpowiedzialność karna

 • Przedsiębiorca zobowiązany do zgłoszenia do rejestru, który nie dopełnił tego obowiązku lub wykonał go niezgodnie ze stanem faktycznym lub dokonuje zbierania odpadów lub transportu odpadów niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;
 • postępowanie z odpadami wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania nimi podlega karze pieniężnej w wysokości 10000 zł.
[Art. 79b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach]
[Art. 79b ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach]

Co zawiera wniosek o wpis do rejestru

 • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów;
 • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów;
 • numer REGON;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu z podaniem ich kodu, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów;
 • wskazanie sposobu i środków transportu;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
 • zaświadczenie o numerze REGON.

Opłaty związane z wpisem

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów nie podlega opłacie skarbowej.

Okres ważności

Wpis jest dodawany na czas nieokreślony – w przypadku zakończenia działalności należy wystąpić o wykreślenie z rejestru.


Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny.
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.