Opłaty za korzystanie ze środowiska

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy obowiązek

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązani są:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
  poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
  specjalistycznej praktyki;
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Za co wnosi się opłaty

 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (spalanie paliw w silnikach spalinowych, kotły, procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, chów lub hodowla drobiu);
 • pobór wód z własnych ujęć (wody podziemne oraz powierzchniowe);
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych);
 • składowanie odpadów (obowiązek dla zarządzającego składowiskiem odpadów – może także zostać nakazane naliczenie opłaty podwyższonej dla podmiotu nie posiadającego zezwolenia na wytwarzanie odpadów).
[Art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska]

Odpowiedzialność karna

 • Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz złożeniu sprawozdań do 5 lat wstecz;
 • w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot jest zobowiązany naliczyć opłatę podwyższoną (za 2007 i 2008 rok o 200%, od roku 2009 o 500%).
[Art. 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska]
[Art. 276 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska]

Częstotliwość i data składania naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

 • Od roku sprawozdawczego 2013 opłaty za korzystanie ze środowiska rozlicza się corocznie, a sprawozdanie składa się do 31 marca;
 • Okres do II półrocza 2012 Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska składało się do Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ dwa razy w roku za okresy półroczne. Termin złożenia sprawozdania upływał 31 stycznia oraz 31 lipca (wyjątkiem są ścieki z obiektów stawowej gospodarki rybackiej – do końca czerwca po okresie rozliczeniowym).

Opłaty związane ze złożeniem sprawozdania za korzystanie ze środowiska

Opłatę za korzystanie ze środowiska uiszcza podmiot, jeżeli naliczona opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska (osobno wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody z własnego ujęcia, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub składowanie odpadów) przekracza rocznie 800 zł (wnosi się opłatę w całości za dany rodzaj). Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składania sprawozdań.


Cena naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska jest zależna od zakresu korzystania ze środowiska.
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.