Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Prowadzący instalacje powodujące zanieczyszczenie atmosfery ma obowiązek uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia:

 • instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej
  (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. kotła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, do produkcji pary wodnej, turbiny gazowej, silnika spalinowego, agregatu prądotwórczego itp.:
  - powyżej 5 MW - opalane węglem kamiennym
  - powyżej10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym przekracza 5 MW;
  - powyżej 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, przekracza 10 MW.
 • instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym – obowiązek dotyczy np. pieca do polimeryzacji (wypalania) farby proszkowej, pieca piekarniczego, pieca kuziennego, suszarni lakierniczej, pieca do wypalania cegieł;
  Podpunkt odnosi się do instalacji z których:
  - wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
  - wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.
 • instalacje do produkcji szkła - o wydajności powyżej 1 Mg na dobę;
 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej powyżej 30 Mg surowca na godzinę;
 • instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności powyżej10 Mg na dobę;
 • instalacje do spawania - obejmujące więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
 • instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
 • instalacje do powlekania (np. lakiernia, drukarnia, zakłady, w których są prowadzone takie procesy) - do których nie stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych z instalacji lub/oraz w których zużywa się powyżej jedną tonę powłok w ciągu roku;
 • zbiorniki materiałów sypkich (silosy) - o pojemności powyżej 50 m3;
 • instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej powyżej 50 Mg na rok;
 • pozostałe instalacje (także te do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych), w przypadku gdy zanieczyszczenia są odprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych (np. odciągi, kominy, zawory odpowietrzające itp.), gdy jakakolwiek substancja wprowadzana do powietrza powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze za pomocą specjalistycznego oprogramowania) - mogą to być np. zakład masarski.
[Art. 180 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)]

Odpowiedzialność karna za brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 • Podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (w wysokości od 20 do 5.000 złotych);
 • podmiot nie posiadający wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza;
 • w przypadku wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.
[Art. 351 ust.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]
[Art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]
[Art. 367 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]

Opłaty związane z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza podlega opłacie skarbowej w wysokości:

 • 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
 • 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Okres ważności pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie gazów lub pyłów do powietrza jest zależna od wielu czynników (np. charakterystyka instalacji, lokalizacja względem terenów chronionych).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.