Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane
do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie -
w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
[Art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)]

Wykaz potrzebnych dokumentów

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeśli nie jest osobą fizyczną);
  • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON;
  • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym;
  • dokumentację zgodną z art. 184 ust. 2, 2a, 2b, 3 POŚ;
  • oświadczenie o skali prowadzonej działalności (jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca).

Odpowiedzialność karna

Orzekanie w sprawach kar za niewypełnienie obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).
[Art.193 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21)]

Opłaty związane z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości:

  • 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
  • 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Okres ważności pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest zależna od wielu czynników (np rodzaj instalacji, ilość wytwarzanych kodów odpadów).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.