Pozwolenie wodnoprawne

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Pozwolenie wodnoprawne

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest wymagany m.in. w przypadku:

  • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych przekraczającego 5m3/dobę;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (pozwolenie to obowiązuje także w przypadku odprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do szczelnego zbiornika).

Dokumentacja, w której występuje się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nosi nazwę operatu wodnoprawnego.
[Art. 122 oraz art 124 pkt.8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)]

Odpowiedzialność karna za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

  • Podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (w wysokości od 20 do 5000 złotych);
  • podmiot nie posiadający wymaganego pozwolenia wnosi opłaty podwyższone o 500%.
[Art. 192 ust.1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne]
[Art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]

Opłaty związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 217 zł.

Okres ważności pozwolenia wodnoprawnego

  • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat;
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat;
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.


Oferujemy także wykonanie innych operatów wodnoprawnych np. na wykonanie urządzeń wodnych (studnie głębinowe, stawy hodowlane, stawy retencyjne, pomosty) oraz inne działania związane z gospodarką wodno-ściekową (rolnicze wykorzystanie ścieków, regulacje wód, odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych).


Cena wykonania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest zależna głównie od rodzaju pozwolenia, miejsca odprowadzenia ścieków itp.
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.