Pozwolenie zintegrowane

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Pozwolenie zintegrowane

Instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego :

 • w przemyśle energetycznym: - do spalania paliw
  o mocy nominalnej ponad 50 Mwt (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować);
 • w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
  - do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej;
  - do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali,
  o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę;
  - do obróbki metali żelaznych:
  a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę;
  b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW;
  c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę;
  - do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;
  - do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;
  - do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali;
  - do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3;
 • w przemyśle mineralnym:
  - do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę;
  - do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest;
  - do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;
  - do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;
  - do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca;
  - piece koksownicze.
 • w przemyśle chemicznym:
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej;
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej;
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu;
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych;
  - do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych;
  - do rafinacji ropy naftowej lub gazu;
  - do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego;
 • w gospodarce odpadami:
  - do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;
  - do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę;
  - do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę;
  - do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton;
 • inne: - do produkcji:
  a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych;
  b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę;
  - do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;
  - do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę;
  - do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę;
  - do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:
  a) surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę;
  b) z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę;
  - do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę;
  - do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;
  - do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
  a) 40.000 stanowisk dla drobiu;
  b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg;
  c) 750 stanowisk dla macior;
  - do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (np. drukarnie, malarnie);
  - do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację.
[Art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)]

Odpowiedzialność karna

 • Podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (w wysokości od 20 do 5.000 złotych);
 • podmiot nie posiadający wymaganego pozwolenia zintegrowanego wnosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz opłaty podwyższone za składowanie odpadów za każdą dobę składowania;
 • w razie wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.
[Art. 351 ust.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]
[Art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]
[Art. 367 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]

Opłaty związane z wydaniem pozwolenia zintegrowanego

Wydanie pozwolenia zintegrowanego podlega opłacie skarbowej w wysokości:

 • 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
 • 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej, której wysokość zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia (nie może być wyższa niż 3000 EURO). Dane niezbędne do obliczenia wysokości opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2002 Nr 190, poz. 1591).
Opłatę rejestracyjną wnieść należy również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem (opłata ta wynosi 50% opłaty wymaganej przy wydaniu pozwolenia zintegrowanego).

Okres ważności pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest zależna od wielu czynników (np. rodzaj instalacji).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.