Raport KOBIZE

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Raport KOBIZE

Każdy podmiot korzystający ze środowiska (dotychczas obowiązek dotyczył zakładów posiadających instalacje, obednie raport muszą wypełniać nawet przedsiębiorcy, który korzystają ze środowiska np. tylko w zakresie spalania paliw silnikowych) powinien złożyć coroczny raport KOBIZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
Docelowo sprawozdawczość ta ma zastąpić dotychczas naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
Jednak w okresie przejściowym, w którym system
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
jest tworzony i poddawany testom – zakład powinien wykonywać obydwa sprawozdania.
[Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Z 2009 r. Nr. 130, poz 1070 z późn. zm.)]

Jak wypełnić obowiązek

Raport KOBIZE jest wykonywany za pośrednictwem internetu. Podmiot korzystający ze środowiska, dla każdego ze swoich zakładów powinien wystąpić z wnioskiem o utworzenie konta w bazie KOBIZE.
Po uzyskaniu hasła oraz loginu można wprowadzać dane o:

 • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
 • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
 • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Jak uzyskać dane dostępowe umożliwiające raportowanie do KOBIZE

Login oraz hasło umożliwiające wysłanie raportu KOBIZE są przydzielane po uprzednim wypełnieniu wniosku o uzyskanie dostępu do konta w Krajowej Bazie. Okres zakładania konta trwa około 21 dni. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszego niż 3 miesiące (w przypadku spółek prawa handlowego);
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 • umowy spółki cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej);
 • zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeżeli numer taki nie został nadany – zaświadczenia o wpisie do innego rejestru umożliwiającego weryfikację danych Podmiotu (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub ogrodniczą).

Odpowiedzialność karna

Dotychczas za nie składanie raportu KOBIZE nie zostały przewidziane kary - jednak w najbliższym czasie zapewne ulegnie to zmianie, gdyż obowiązek ten ma zastąpić w przyszłości naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Częstotliwość i data składania raportu KOBIZE

Raport KOBIZE składa się corocznie. Termin złożenia sprawozdania upływa 28/29 lutego. Obowiązek pojawił się w roku 2011 (raportuje się w nim sprawozdanie za rok 2010).

Opłaty związane ze złożeniem raportu KOBIZE

Złożenie raportu KOBIZE nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi.


Cena wykonania raportu KOBIZE jest zależna od wielu czynników (np. ilość źródeł emisji, ilość emitowanych substancji).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.