Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Przetwarzanie - procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem
jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu
przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub
w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Procesy odzysku zostały wymienione poniżej:

 • R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii;
 • R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników;
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
 • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali;
 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;
 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad;
 • R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń;
 • R8 Odzysk składników z katalizatorów;
 • R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów;
 • R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska;
 • R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10;
 • R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11;
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).


Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.
Procesy unieszkodliwiania zostały wymienione poniżej;

 • D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.);
 • D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.);
 • D3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.);
 • D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.);
 • D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.);
 • D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów;
 • D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz;
 • D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12;
 • D9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.);
 • D10 Przekształcanie termiczne na lądzie;
 • D11 Przekształcanie termiczne na morzu;
 • D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.);
 • D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12;
 • D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D13;
 • D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
[Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21.)]

Co zawiera

 • opracowanie zawierające dane określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (2 egzemplarze);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
 • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON posiadacza odpadów, o ile został wydany.

Odpowiedzialność karna

Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub jego niezgodność ze stanem faktycznym wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł.
[Art.194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach]

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł

Okres ważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zależna od wielu czynników (np. ilości kodów odpadów, sposobu przetwarzania).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.
Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny.