Zezwolenie na zbieranie odpadów

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia . Obowiązek nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

Wyłączone z obowiązku jest zbieranie odpadów wymienionych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy
i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności
(Dz.U z 2004 r., nr 16, poz. 154 z późn. zm.) - jednak zbierający te odpady muszą uzyskać wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów.
[Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21)]

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie odpadów odpadów

  • po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
  • jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
  • na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;
  • jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
  • jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

Co zawiera wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

  • opracowanie zawierające dane określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (2 egzemplarze);
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
  • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON posiadacza odpadów, o ile został wydany.

Odpowiedzialność karna

Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł.
[Art.194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach]

Opłaty związane z wydaniem zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.

Okres ważności zezwolenia na zbieranie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów jest zależna od wielu czynników (np. ilości kodów odpadów przewidzianych do zbierania).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.