Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Zgłoszenie instalacji

Prowadzący instalacje ma obowiązek zgłosić instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Instalacje objęte obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

 • oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Instalacje objęte obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych:
 • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
Obowiązek nie dotyczy:
 • instalacji laboratoryjnych;
 • instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni;
  a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych;
  b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Instalacje objęte obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
 • instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. kotła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, do produkcji pary wodnej, turbiny gazowej, silnika spalinowego, agregatu prądotwórczego itp.;
 • instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej powyżej 0,5 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować) – obowiązek dotyczy np. pieca do polimeryzacji (wypalania) farby proszkowej, pieca piekarniczego, pieca kuziennego, suszarni lakierniczej, pieca do wypalania cegieł;
 • zbiorniki materiałów sypkich (silosy) - o pojemności mniejszej niż 50 m3;
 • instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
 • instalacje do powlekania (np. lakiernia, drukarnia, zakłady, w których są prowadzone takie procesy) - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku;
 • instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych (np. stacje paliw);
 • instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności powyżej 30 Mg na godzinę;
 • instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości powyżej 50 Mg;
 • instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;
 • młyny spożywcze;
 • instalacje do chowu lub hodowli zwierząt zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3));
 • instalacje stosowane w gastronomii – przystosowane do obsługi ponad 500 osób na dobę;
 • dygestoria – (z obowiązku są wyłączone dygestoria wykorzystywane do celów laboratoryjnych);
 • instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę;
 • instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;
 • instalacje do produkcji węgla drzewnego;
 • instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
 • instalacje do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy zanieczyszczenia są odprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych (np. odciągi, kominy, zawory odpowietrzające itp.), gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze za pomocą specjalistycznego oprogramowania – w przypadku przekroczenia progu instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza)- może to być np. zakład masarski.

W przypadku, gdy przekroczone zostaną progi wymienione powyżej – instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

[Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków , w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)]

Odpowiedzialność karna

 • W przypadku naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia, niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.
 • podmiot obowiązany do zgłoszenia instalacji, który nie wypełnił tego obowiązku lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją podlega karze grzywny.
[Art. 367 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska]

Opłaty związane z przyjęciem zgłoszenia instalacji

Przyjęcie zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł.

Okres ważności zgłoszenia instalacji

Przyjęte przez właściwy organ zgłoszenie instalacji jest ważne do czasu wprowadzenia zmian w instalacji np. rozbudowa lub przebudowa zakładu, zwiększenie produkcji ponad progi opisane w dokumentacji itp.


Cena wykonania dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia instalacji jest zależna od wielu czynników (np. rodzaju instalacji, odległości od obszarów chronionych).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.